top of page

4 polja svesti za samoistraživanje

Četiri polja Svesti, u kojima ostvarujemo sve odnose, a naročito partnerske, zasnivaju se na našoj ideji o tome gde se nalazi izvor trajne i neograničene sreće. Ta polja u okviru kojih se i odvija naše samoistraživanje su:

 Young Woman Contemplating
Toasting in Limousine

Polje svesti: „Ja i drugi ljudi“

Sa ovakvim stanjem Svesti partneri su kompatibilni. I jedno i drugo sreću pronalaze u materijalnim stvarima, drugim ljudima ili događajima, dakle, izvan sebe. Zajedno će težiti istim materijalnim ciljevima ne bi li ostvarili svoju žudnju za srećom. Ukoliko postoji kompatibilnost partnera i svesnost o zajedničkom cilju, brak tj. partnerski odnos, postaje jedna vrsta poslovnog poduhvata. Cilj je da se zajedničkim delovanjem stekne što više materijalnih dobara, zaradi što više novca, kontaktira sa što uspešnijim ljudima.

U ovom polju Svesti protok Kundalini kroz telo i svest je ili blokiran ili se dešava ekspanzija prolaznih seksualnih iskustava, temeljenih na fizičkom kontaktu i zadovoljenju potreba ega. Partneri (ali i svi drugi ljudi) posmatraju se kao objekat za zadovoljenje sopstvenih potreba ili ciljeva, budući da se u drugima traži izvor trajne i neograničene sreće.

U ovom polju Svesti partnerski odnos se posmatra kao interesni odnos. Bilo da je u pitanju zadovoljenje materijalnih ili seksualnih potreba, njihovo ostvarenje dovodi do trenutne ispunjenosti koja se privremeno doživljava kao sreća.

Samoistraživanje počinje u onom trenutku u kojem shvatamo da nas više ne ispunjavaju aktivnosti u kojima smo ranije doživljavali bleskove radosti, da nas više ne zadovoljavaju materijalna dostignuća ma kolika da su ona, ili seksualna iskustva kada se samo „udaraju recke“, tražimo nešto drugo. „A gde je tu Ljubav?“, pitamo se. To nas tera dalje na samoistraživanje u više sfere Svesti.

Big Hug

Polje svesti: "Ja i moje telo, emocije i misli".

Na ovom nivou Svesti počinjemo se istraživanjem svojih emocija, misli, koncepata i energije i upoznajemo se sa svojim kodom kvantnog opterećanja. Dajemo nazive emocijama i okolnostima kroz koje prolazimo. Najčešće u drugima uviđamo odnose borbe za energiju, konflikte koji se temelje na nerazumevanju sveta „materija i/ ili energija“, osvešćujemo drame kontrole i svoje uloge u njima, pre svega kroz projektovanje svih tih iskustava u sopstveni život.

Dokle god smo na ovom nivou, prepoznajemo i pronalazimo ljude (ili oni pronalaze nas) koji imaju vrlo slične izazove našima, zaključujemo kako sve više i više ljudi radi na sebi, kako svi znaju da je čitav svet energija, razgovaramo na tu temu, gde god se okrenemo, prepoznajemo znakove koji nam govore da smo na pravom putu. Pojavljuju se kursevi koje pohađamo, knjige koje neprestano čitamo i svaki dan imamo sve dublje i jasnije uvide u svoje emocije, misli, koncepte i energetske tokove.

Samoistraživanje u okviru ovog polja Svesti donosi nove partnere sa kojima se rasterećuju naša kvantna opterećenja u Ljubavi. Intenzivno počinjemo da radimo na svojim emocijama, mislima, konceptima i pratećim energetskim tokovima primenom različitih tehnika. Partneri više nisu samo instrumenti za zadovoljavanje potrebe uma i tela, već i naši učitelji kroz koje upoznajemo svoje misli, emocije, energiju i telo.

No, kad se delimično rasterete nepoželjni sadržaji Svesti, kad se makar i delimično integrišu naša kvantna opterećanja shvatamo da i dalje nismo sasvim srećni. Tada smo spremni za sledeću fazu i potragu za svojom misijom.

Child's Pose
Family Portrait Sepia
Christian Booklet

Polje svesti: "Ja i Bog"

Razni su putevi ka Istini koja je uvek jedna i oni su uvek posledica našeg samoistraživanja. Na tom putu, pre ili kasnije, na početku ili na kraju, dolazimo do susreta sa konceptom Stvaraoca iz kojeg sve nastaje i u kojem sve nestaje. Polako postajemo ubeđeni da Bog ima poseban plan za nas i da smo baš mi ti koji treba drugim ljudima da prenesu posebna znanja ili mistične moći. Sve ceremonije, rituali, mantranja, pevanja i izgovaranja svetih imena, sve molitve i čitanje svetih knjiga imaju za cilj samo jedno – da pročiste naš um od nepoželjnih sadržaja Svesti i kvantnih opterećenja i da nas spontano uvedu u stanje Samadhija.

 

Takve prakse mogu trajati godinama i imaju pozitivan efekat jer bez primene drugih poznatih tehnika za rasterećenje našeg koda kvantnog opterećenja donose oslobađanje od nepoželjnih sadržaja Svesti, ali i zanos koji je svojstven „lažnom Samadhiju“.

Sa našim prelaskom u ovo polje Svesti, privlačimo u svoj život ljude koji su u skladu sa našom novom životnom filozofijom, a to je realizacija naše misije. Različite prakse dovešće nas do Boga na različite načine. Ipak, zajednička karakteristika ljudi u ovom polju Svesti jeste da oni imaju intenzivan „odnos sa Bogom“ i „intenzivan osećaj pozvanosti za realizaciju misije“.

U ovom polju Svesti Kundalini nesmetano teče do Čvora Šive, a vođenje Ljubavi dobija „sveti karakter“. Partneri kroz umetnost vođenja Ljubavi doprinose integraciji principa i kvantnih opterećenja u Svesti i telu. Ipak iako je ovo polje više Svesti, ego se u ovom polju ispoljava u svim svojim suptilnim aspektima, pa tako mi svoj put doživljavamo kao jedini mogući, jer imamo potvrdu u svom iskustvu.

Suočavajući se sa tim izazovom da prihvate da je njihov put samo još jedan od mnogih, ni poseban ni isti kao bilo koji drugi, da je njihova praksa samo jedna od praksi, ni prva ni poslednja, da je njihov Bog isti onaj Bog do koga su i drugi došli na različite načine… ljudi konačno bivaju u mogućnosti da sruše poslednje temelje ega koji su sazdani od ideja kao što su: „Moj put“, „Moj Bog“, „Moja misija“, „Moj Učitelj“ i da konačno dođu do izvora trajne i neograničene sreće koja se nalazi u polju Svesti „Ja sam Bog“.

Isolation

Polje svesti: "Ja Bog"

Samoistraživanje nas na posletku dovodi do prevazilaženja dualnosti uma kroz integraciju svih sadržaja Svesti koji su u vezi sa inferiornim i superiornim aspektima ličnosti a koje smo do prelaska u ovo polje Svesti projektovali u druge ljude  i omogućava nam prelazak na polje Svesti „Ja Bog“. Tada nestaju sve identifikacije sa sopstvenom ličnošću, ali i sa ličnostima drugih ljudi. Oni se doživljavaju kao deo nas samih. U odnosu na sve bez razlike neprestano emaniramo Ljubav kao naše prirodno stanje nezavisno od objekta.

 

Bivati u ovom polju Svesti znači da smo integrisali sve aspekte ličnosti u jedno i da smo došli do izvora trajne i neograničene sreće u nama samima. Integrišući u sebi naš lični program kvantnog opterećenja, sve dualne sadržaje Svesti i sve projekcije uma, dolazi do sazrevanja Svesti (samoostvarenja, samorealizacije) koja se završava u beskonačnoj individualnosti.

Sri Ramana Maharši govori nam iz ovog polja Svesti i to je naš cilj, put i svrha.

Star Cluster

Bivajući sobom, tako samorealizovana osoba spoznaje da su sve prakse, rituali, molitve, meditacije, ceremonije i drugi oblici predavanja, sva iskustva na putu samorealizacije samo procesi u procesu.

Samorealizacija se završava napuštanjem svake prakse i spoznavanjem da je Stvaralac Ja, a da to nikad nisam prestajao/la da budem.

bottom of page